Prestige

Kategorie

Producenci

        

karty charakterystyk

FOMADON LQN
Link2

eBiuletyn-Newsletter

Regulamin sklepu

I DEFINICJE

Sklep Fotograficzny, Sklep - serwis internetowy stanowiący własność Prestige Roman Zdyra i Małgorzata Zdyra sp.j. zarejestrowana przy ul.Fabryczna 1a 39-400 Tarnobrzeg. Firma Prestige Roman Zdyra Małgorzata Zdyra sp.j. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000073904, udostępniony pod adresem www.prestige.zamawiamy.eu. Właścicielem sklepu jest Prestige Roman Zdyra i Małgorzata Zdyra sp.j. ul.Fabryczna 1a 39-400 Tarnobrzeg NIP : 867-18-68-037


Konsument - podmiot korzystający ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Użytkownik - osoba fizyczna bądź prawna, bez ograniczeń terytorialnych, która po zarejestrowaniu posiada dostęp do Asortymentu oferowanego przez Sklep.

Transakcja - wszelkie umowy Kupna-Sprzedaży zawarte pomiędzy Użytkownikami a
Prestige Roman Zdyra i Małgorzata Zdyra sp.j.
Asortyment - rzeczy ruchome dostępne w Sklepie.

Regulamin - niniejszy regulamin.


II POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użytkownikiem może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

Poprzez procedurę zarejestrowania się w Sklepie i akceptacji Regulaminu osoba fizyczna bądź prawna staje się Użytkownikiem.

Korzystanie ze Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu. Administratorem Sklepu oraz sprzedawcą jest Prestige Roman Zdyra i Małgorzata Zdyra sp.j.. Sposób przeprowadzenia Transakcji określa Regulamin. Na podstawie Regulaminu Stroną Transakcji może być tylko Użytkownik po wypełnieniu i przesłaniu do sklepu www.prestige.zamawiamy.eu elektronicznego formularza rejestracyjnego. Sklep przesyła osobie dokonującej rejestracji potwierdzenie dokonania rejestracji. Z chwilą dokonania rejestracji i/lub akceptacji Regulaminu osoba zarejestrowana uzyskuje status Użytkownika. Wszelkie reklamacje dotyczące Transakcji wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

III ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w przypadku sprzedaży dokonanej za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub telefonicznie.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do poinformowania sprzedawcy o tym fakcie - dostarczając pisemne oświadczenie osobiście lub przesyłając je listem poleconym na adres siedziby Sprzedawcy w terminie 10 dni od dnia odebrania zakupionego towaru.

Klient jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt na adres siedziby sprzedawcy zwracanego towaru w terminie 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony sprzedawcy towar i jego opakowanie musi być w stanie nieuszkodzonym, kompletnym, nie noszącym śladów używania. W razie zwrotu pieniędzy za towar nie są zwracane koszty przesyłki poniesione wcześniej przez Klienta.

Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za zwrócony towar w terminie 14 dni od otrzymania towaru zwróconego w drodze odstąpienia od umowy. Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy jest zwrot towaru i jego opakowania w stanie nieuszkodzonym, kompletnym, nie noszącym śladów używania we wskazanym powyżej terminie.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Art 10.1 Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia zawarcia. 2. W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art.9 ust 1, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.

3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art.7 ust 1;
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
c) świadczeń o własnościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

IV REJESTRACJA

Warunkiem korzystania ze Sklepu jest rejestracja Użytkownika i akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej.

Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że:

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

Użytkownik Sklepu samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z Internetu i korzystania ze Sklepu.

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej: „RODO”), chcielibyśmy poinformować Państwa o szczegółach dotyczących nowych zasad przetwarzania Państwa danych
1. Prestige Roman Zdyra i Małgorzata Zdyra spółka jawna z siedzibą w 39-400 Tarnobrzeg ul. Fabryczna 1a wpisana do KRS pod numerem 0000073904, NIP: 8671868037, REGON: 830387500 (dalej: „Administrator”) jest administratorem Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i f) RODO,.
2. Państwa dane są przetwarzane w celu:
a) prawidłowego zrealizowania złożonego przez Państwa zamówienia przez Administratora
b) w celach marketingowych produków i usług świadczonych przez Administratora, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telefonu, poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
3. Państwa dane przetwarzane przez Administratora obejmują: imiona i nazwisko, adresy, adresy e-mail, numery telefonów oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług: PESEL, NIP, dane dotyczące dokumentów tożsamości lub w nich zawarte. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu lub w związku ze świadczeniem usług przez Administratora.
4. Państwa dane będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym (pracownicy lub podmioty współpracujące z Administratora) w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków związanych ze świadczeniem usług na rzecz Administratora, a także podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, transportowe, podatkowe lub informatyczne na rzecz Administratora.
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umów z Administratorem i okres przedawnienia roszczeń z nich wynikających względnie dochodzenia potencjalnych roszczeń w związku z zdarzeniami, których dotyczą usługi świadczone przez Administratora, to jest przez maksymalny okres przedawnienia roszczeń przewidzianych przez prawo polskie.
6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak gdy z uwagi na przepisy prawa jesteśmy uprawnieni do dalszego przetwarzania danych.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub właściwych przepisów prawa polskiego wdrażających RODO (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych obowiązująca od 25 maja 2018 r).
8. Państwa dane nie będą służyły w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.
9. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: rodo@fotoprestige.pl

VI REALIZACJA TRANSAKCJI

Poprzez kliknięcie w ikonę "Realizuj zamówienie" Użytkownik akceptuje ofertę Asortymentu zgodnie z jego opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację Transakcji w sposób określony Regulaminem.

Zamówienia można składać drogą internetową przez 24 godziny na dobę przez cały rok pod adresem: http://www.prestige.zamawiamy.eu . Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla Stron Transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia przez Użytkownika drogą internetową (poprzez stronę www) oraz wybrania dostawy za pośrednictwem kuriera, momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment potwierdzenia zweryfikowania zamówienia oraz przyjęcia go do realizacji przez obsługę sklepu. Potwierdzenie takie ma formę mailowego potwierdzenia zmiany statusu zamówienia z "Nowe zamówienie" na "w trakcie realizacji".

Użytkownik zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty. Czas realizacji zamówienia jest zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 14 dni roboczych.

Kupujący jest obciążany kosztami dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej - koszt wynosi 26 zł brutto.

W przypadku niektórych artykułów, Sklep zastrzega sobie prawo do ustalenia sposobu dostawy wyłącznie poprzez przesyłkę kurierską.

VII OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązany jest do informowania obsługi Sklepu o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail oraz numeru telefonu pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane.

VIII SPOSÓB ZAPŁATY

Sklep przyjmuje następujące formy zapłaty:

a) za pobraniem – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze towaru do kwoty 1000 złotych Powyżej w/w kwoty patrz punkt "b)".
b) przelewem bankowym (po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie jest wysyłany e-mail z numerem naszego rachunku bankowego: Bank Pekao SA – 38 1240 2744 1111 0000 4004 1883).

Należy wykonać na niego przelew (wartość towaru + koszt wysyłki). Sprzęt wysyłamy zaraz po zaksięgowaniu sumy na nasze konto. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.

Po uiszczeniu opłaty Użytkownik ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane pod warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji przez kuriera i sporządzenia przez niego protokołu reklamacyjnego lub przy zachowaniu przesłanek z art. 76 Ustawy o Prawie Przewozowym.

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Prestige Roman Zdyra i Małgorzata Zdyra sp.j.zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W takim przypadku informacja na temat przekazania lub zlecenia wraz z informacjami o podmiocie, na rzecz którego dokonano przekazania, podane zostaną w momencie logowania się do Serwisu. www.prestige.zamawiamy.eu. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. Każdy Użytkownik Sklepu zostanie powiadomiony z 7-dniowym wyprzedzeniem o zmianie treści Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej ogłoszenia. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego konta Klienta oraz danych z bazy Klientów. Zlecenie realizowane jest na podstawie Regulaminu obowiązującego w dacie złożenia zamówienia. Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby publikowane na witrynie informacje były aktualne, nie gwarantujemy, że nie zawierają one uchybień lub błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń. Prestige Roman Zdyra i Małgorzata Zdyra sp.j. zastrzega sobie prawo do występowania błędów w opisie oferowanych artykułów.

Każdy Klient składający zamówienie w sklepie www.prestige.zamawiamy.eu wyraża poniższą deklarację: „Wyrażam zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep www.prestige.zamawiamy.eu oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).”

Strona internetowa pełni charakter informacyjny.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ ZA POŚREDNICTWEM INTERNETOWEGO SYSTEMU ZAMÓWIEŃ DLA BIZNESU B2B

Zawarta w dniu ……………………………..…… w Tarnobrzegu, pomiędzy:
Prestige Roman Zdyra i Małgorzata Zdyra sp.j., z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul.Fabryczna 1a, Nip 867-18-68-037 KRS 0000073904
a firmą,

……………………………………………………………………………………. z siedzibą w ……………………………………………………………………………
ulica nr ……………………………………………………………… reprezentowaną przez .……………………………………………………………………………
e-mail ………………………………………………………………. Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………………
Zwaną w dalszej części umowy Odbiorcą, zwanymi dalej łącznie Stronami, bądź z osobna Stronami o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków stron w związku z rozszerzeniem dotychczasowej współpracy handlowej dotyczącej sprzedaży towarów będących w ofercie Sprzedającego o sprzedaż dokonywaną przez Internet za pośrednictwem internetowego systemu zamówień dla biznesu B2B (zwanego dalej B2B). 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia podpisania.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z B2B

1. Warunkiem koniecznym do korzystania z B2B jest podpisanie przez strony niniejszej umowy wraz z załącznikami oraz dostarczenie przez Odbiorcę kopii dokumentów firmowych, tj. wypisu z Ewidencji Działalności Gospodarczej, Regon-u i NIP-u.
2. Odbiorca oraz osoby upoważnione przez niego do korzystania z B2B otrzymają od Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres e-mail:
a) indywidualne określenie firmy i użytkownika,
b) indywidualne hasło umożliwiające dostęp do B2B. Każda z tych osób ma możliwość samodzielnie zmiany przyznanego jej hasła dostępu do B2B.
3. System zamówień B2B znajduje się pod adresem internetowym www.prestige.zamawiamy.eu
4. Sprzedający udostępni Odbiorcy instrukcję użytkowania z systemu B2B.

§ 3. OBOWIĄZKI ODBIORCY

1. Odbiorca oświadcza, że zobowiązuje się do:
a) kupowania towaru od Sprzedawcy we własnym imieniu i na własny rachunek w celu dalszej odsprzedaży,
b) terminowej zapłaty,
c) chronienia i utrzymywania w tajemnicy indywidualnego hasła umożliwiającego dostęp do B2B.
2. Odbiorca może wyznaczyć osoby, które upoważni do korzystania z B2B w jego imieniu w poniżej wyszczególnionym zakresie (do wyboru jednym w kilku lub we wszystkich zakresach):
a) przeglądania cennika,
b) składania zamówień w jego imieniu na towary za pośrednictwem B2B,
c) przeglądania rozliczeń finansowych,
d) przeglądania złożonych zamówień.
Osoby te wymienione zostaną szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
3. Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w formie pisemnej, listem poleconym o zmianie w składzie osób upoważniony przez niego, o których mowa w pkt.2 lub o zmianie zakresu upoważnienia w terminie 2 dni roboczych przed wejściem zmiany w życie.
4. Odbiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej , między innymi w tym udostępnione adresy elektroniczne, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 4. OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

1. Sprzedający zobowiązuje się do:
a) terminowego realizowania zamówień Odbiorcy,
b) udostępnienia Odbiorcy indywidualnego określenia firmy, użytkownika i hasło umożliwiającego dostęp do B2B,
c) dostarczenia zamówionego towaru w sposób określony w zamówieniu.

§ 5. WARUNKI DOSTAWY I SPRZEDAŻY

1. Towar kupowany będzie zgodnie ze składanym przez Odbiorcę zamówieniem za pośrednictwem B2B, zawierającym szczegółową specyfiki ilościową i asortymentową, które traktowane jest jak zamówienie złożone pisemnie.
2. Odbiorca określi dodatkowo w zamówieniu sposób odbioru, typ transportu, typ zapłaty oraz termin płatności, przy czym określenia te niewiążące dla Sprzedającego i mogą zostać zmienione po wcześniejszym powiadomieniu o zmianie Odbiorcy.
3. Złożenie zamówienia przez Odbiorcę równoznaczne jest z akceptacją cen wyszczególnionych w B2B oraz pozostałych zasad zamieszczonych, przy czym informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania zamówień,
4 O braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia Sprzedający powiadomi Odbiorcę niezwłocznie.
5. Termin dostawy zamówionego towaru określa Sprzedający mając na uwadze jak najszybsze dostarczenie zamówienia Odbiorcy.
6. Sprzedający ma prawo wprowadzić dodatkowe warunki sprzedaży dla niektórych towarów wynikające z wymagań narzuconych przez producentów.
7. Brak zapłaty, bądź opóźnienie w zapłacie przez Odbiorcę uprawnia Sprzedającego do odmowy realizacji zamówienia lub do zablokowania dostępu do B2B bez ponoszenia jakichkolwiek odpowiedzialności za skutki takich decyzji.
8. Ewentualne reklamacje będą załatwiane przez Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Sprzedaż towarów na podstawie zamówienia złożonego przez B2B fakturowana będzie zgodnie z cenami netto wyszczególnionymi w B2B, obowiązującymi w momencie złożenia zamówienia z doliczeniem podatku VAT.
2. Odstępstwo od cen, o których mowa w pkt. 1 może nastąpić tylko w wyniku dwustronnych uzgodnień między Sprzedającym, a Odbiorcą.
3. Zapłata za zakupiony przez Odbiorcę towar jest dokonywana najpóźniej przy odbiorze towaru, chyba, że Sprzedający przyznał Odbiorcy kredyt kupiecki i określił termin odroczonej płatności.
4. Przeniesienie prawa własności następuje z chwilą zapłaty przez Odbiorcę za towar zakupiony od Sprzedającego.
5. W przypadku nie dotrzymania przez Odbiorcę ustalonego terminu płatności, będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

 

§ 7. FORMY ZABEZPIECZENIA

1. W przypadku przyznania Odbiorcy przez Sprzedającego kredytu kupieckiego może on żądać od Odbiorcy zabezpieczenia uregulowania należności za sprzedany towar w formie:
a) wystawionego przez Odbiorcę weksla „in blanco” , bez protestu, wraz z deklaracją wekslową,
b) gwarancji bankowych,
c) ubezpieczenia należności handlowych.
2. Sprzedający może dokonywać cesji wierzytelności przysługujących mu w stosunku do Odbiorcy z tytułu sprzedaży towaru.
3. Zasadność zabezpieczenia i wybór formy podejmowane będą przez Sprzedającego w uzgodnieniu z Odbiorcą.

§ 8.PEŁNOMOCNICTWO

1. Odbiorca udziela swoim pracownikom pełnomocnictwa do odbioru towaru zamówionego u Sprzedającego oraz podpisywania faktur VAT.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odbiorca oraz osoby upoważnione przez niego, o których mowa w § 2 ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki zamówień złożonych przez osoby nieupoważnione posługujące się indywidualnym hasłem przyznanym Odbiorcy lub osobom upoważnionym.
2. Odbiorca odpowiada za wszelkie skutki niedochowania obowiązku powiadomienia o zmianie w składzie osób upoważnionych zgodnie z § 3 pkt 3.

§ 10. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa może ulec rozwiązaniu w każdym czasie za obopólnym porozumieniem stron.
2. Każda ze stron zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w dowolnym czasie; okres wypowiedzenia wynosi 3 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszej umowy oraz warunki handlowe wyszczególnione w B2B stanowią tajemnicę handlową, do przestrzegania, której zobowiązują się Sprzedający i Odbiorca.
2. Spory, jakie mogą wyniknąć w czasie realizacji umowy, a których nie będzie można załatwić polubownie, strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Sprzedającego w Rzeszowie.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

 

 

 


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Promocje

Aktualnie brak promocji

Czas generowania: 0.1460s